Spring Event

 

Algemene voorwaarden.

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 • Petrolhead Events B.V. – Gevestigd in Leusden onder Kvk-nummer 57078122, met als dienstverlening het organiseren van Evenementen in de autobranche.
 • Evenementen – Het door Petrolhead Events B.V. georganiseerd evenement genaamd Spring Event, dat plaatsvindt in Weeze, Duitsland. Én het evenement genaamd Spring Event 2.0, dat plaatsvindt in Enschede, Nederland.
 • Bezoeker – Persoon die via het ticket systeem een bezoekerskaartje heeft aangeschaft en daarmee toegang heeft tot één van de Evenementen.
 • Deelnemer – Persoon die, na goedkeuring van zijn/haar aanvraag, met zijn/haar auto aanwezig is op één van de Evenementen.
 • Overeenkomst – De betreffende overeenkomst tussen Petrolhead Events B.V. en de Bezoeker of Deelnemer tot het (tegen betaling) leveren van diensten in verband met één van de Evenementen.
 • Tickets – Overeenkomst tussen Bezoeker of Deelnemer en Petrolhead Events B.V. welke toegang geeft tot één van de Evenementen.

 

 1. Aansprakelijkheid

2.1 Indien en voor zover Petrolhead Events B.V. ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Bezoeker of Deelnemer kan voldoen, kan deze daar geen enkel recht op schadevergoeding of restitutie van gedane betalingen aan ontlenen.

2.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terroristische dreiging, belemmerende maatregelen van zowel binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, extreme weersomstandigheden, het uitbreken van een pandemie / epidemie, brand, overstromingen, wanneer er geen vergunning voor het Evenement verleend wordt, een gerechtelijke (negatieve) uitspraak omtrent mileu- en of stikstofregels,  stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Petrolhead Events B.V. verlangd kan worden.

2.3 Petrolhead Events B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Bezoeker of Deelnemer door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat Tickets aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker of Deelnemer het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

2.4 Petrolhead Events B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan op de door Petrolhead Events B.V. georganiseerde Evenementen of op het (gratis) ter beschikking gestelde parkeerveld. Dit geldt ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en/of hulppersonen van Petrolhead Events B.V..

 

 1. Evenementen

3.1 Petrolhead Events B.V. behoudt zich het recht voor om Evenementen te annuleren en/of uit te stellen. Petrolhead Events B.V. heeft in dat geval geen plicht om de gedane betalingen te restitueren.

3.2 De betalingen van de Tickets aan Petrolhead Events B.V. verlopen via een administratieve afhandeling met Ticketkantoor.nl, een ticket provider. Petrolhead Events B.V. neemt hiervoor de servicekosten voor haar rekening.

3.3 Indien één van de Evenementen geen doorgang kan vinden, zal Petrolhead Events B.V. eventueel een nieuwe datum dan wel locatie communiceren, maar is daartoe niet verplicht.

3.4 Indien er Tickets worden uitgegeven voor één van de Evenementen dat geen doorgang vindt, is Petrolhead Events B.V. op geen enkele manier aansprakelijk en heeft in dat geval geen plicht om de gedane betalingen te restitueren.

3.5 Indien één van de Evenementen geen doorgang kan vinden én Petrolhead Events B.V. heeft voor dit specifieke evenement een nieuwe datum dan wel locatie gevonden, blijven de reeds aangeschafte Tickets geldig.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

4.1 In het geval van een Deelnemer, dient de verstuurde factuur vóór aanvang van het Evenement te zijn voldaan. Petrolhead Events B.V. behoudt zich het recht om Deelnemers te weigeren van één van de Evenementen wanneer de factuur niet is voldaan.

4.2 Vanaf 7 dagen voor aanvang van het Evenement is het nog mogelijk om de deelname van een Deelnemer te annuleren, echter kan er dan géén aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde bedrag.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, beeldmerken en dergelijke berusten bij Petrolhead Events B.V.. Het is de Bezoeker of Deelnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

 

 1. Bezoeker / Deelnemer

6.1 De Bezoeker kan de aankoop van Tickets niet ontbinden op basis van de Wet Koop op Afstand. De koop en verkoop van Tickets valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW betreffende tijdsgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdsgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet geretourneerd kunnen worden.

6.2 Bezoeker en Deelnemer ontvangen een Ticket met een unieke code welke eenmalig recht geeft op toegang voor één van de Evenementen. Bezoeker of deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze code. Kopiëren van deze code is verboden en tevens zinloos.

6.3 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Bezoeker of Deelnemer te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief gegenereerde kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de Bezoeker of Deelnemer op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Petrolhead Events B.V. niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Petrolhead Events B.V. besluiten de Tickets niet om te ruilen.

6.4 Bezoeker en Deelnemer dienen zich aan reguliere gedragsregels te houden en tevens gehoor te geven aan de instructies van het aanwezige personeel tijdens één van de Evenementen. Petrolhead Events B.V. behoudt zich het recht voor een Bezoeker of Deelnemer van het Evenement te verwijderen.